Help ons alle kinderen in Tiel en omgeving een superleuk Jeugdspektakel te bezorgen! Om dit te bereiken hebben wij jouw hulp nodig en natuurlijk een aantal goede afspraken. Deze afspraken staan hier beschreven in de gedragscode.

Binnen het werken bij Stichting Jeugdvakantieweken Tiel willen we graag een aantal afspraken maken met betrekking tot jouw gedrag richting de kinderen(1). In dit document staan afspraken beschreven die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.

Door de gedragscode te ondertekenen, verklaar je dat je de gedragscode gelezen hebt en niet tegen de gedragscode in zult handelen. Het niet naleven van de gedragscode kan aanleiding zijn tot het opleggen van sancties aan de overtreder. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor verantwoordelijke bestuursleden van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel.

AFSPRAKEN​ ​ALGEMEEN
● Iedere vrijwilliger dient zich op de hoogte te hebben gesteld van onze werkwijze.
● Iedere vrijwilliger handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke integriteit van kinderen en collega’s.
● De werkwijze van de vrijwilliger is doelgericht, inzichtelijk, gecontroleerd en gedisciplineerd op basis van de visie, werkwijze en gedragscode van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel.
● Het persoonlijk functioneren wordt door de direct verantwoordelijke geëvalueerd met de vrijwilliger.
● Het is de vrijwilliger niet toegestaan binnen en/of in de nabijheid van kinderen te roken of energy drink te nuttigen.
● Tijdens een activiteit waar kinderen aanwezig zijn(2) wordt er door de vrijwilliger geen alcohol gedronken of drugs gebruikt, ook het onder invloed zijn van deze middelen is hierbij uitgesloten.

AFSPRAKEN​ ​M.B.T.​ ​PRIVACY​ ​EN​ ​BEELDMATERIAAL
● De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige informatie.
● De vrijwilliger is verplicht op de hoogte te zijn van de afspraken met betrekking tot het gebruik van de sociale media en handelt hier ook naar.
● De vrijwilliger verleent Stichting Jeugdvakantieweken Tiel toestemming eventueel beeldmateriaal van hem/haar te mogen gebruiken voor wervings- of trainingsdoeleinden(3).

AFSPRAKEN​ ​M.B.T.​ ​INTIMITEITEN​ ​EN​ ​GRENZEN
● De vrijwilliger gaat niet in op, en/of neemt geen initiatief tot, agressief (verbaal en non-verbaal) gedrag jegens kinderen of collega’s.
● De vrijwilliger handelt met respect voor ieders grenzen en onthoudt zich van seksueel getint gedrag richting collega’s tijdens activiteiten waarbij ook kinderen aanwezig zijn.
● De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kind tot en met 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
● De vrijwilliger mag het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
● De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt het kind niet bij hem of haar thuis.
● De vrijwilliger heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd.
● Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangestelde bestuursleden.
● De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen
een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

(1) Onder ‘kinderen’ wordt hier verstaan; alle deelnemers aan activiteiten van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel.
(2) Ter verduidelijking; tijdens vrijwilligersfeesten of bijvoorbeeld trainingsdagen waar geen kinderen zijn, is alcoholgebruik wel toegestaan.
(3) Indien je niet wil dat Stichting Jeugdvakantieweken Tiel beeldmateriaal gebruikt waar jij op te zien bent, kun je dit in een aparte e-mail aan info@jvwtiel.nl kenbaar maken en wordt deze ondertekende gedragscode op dit punt voor jou anders geïnterpreteerd.

Deze gedragscode is op 15 februari 2018 vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel.