De inhoud van jvwtiel.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel we trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Stichting Jeugdvakantieweken Tiel garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer jvwtiel.nl hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. jvwtiel.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Jeugdvakantieweken Tiel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ons of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van bestanden en software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGINGEN
Stichting Jeugdvakantieweken Tiel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.